תקנון

א.תנאי השימוש

גולש יקר, אנו מודים לך על כי בחרת לגלוש באתר movinglifeblog.co.il

(להלן: "האתר")- בלוג המביא תכנים שונים בתחום של איכות החיים(להלן: "השירותים").

נודה לך על קריאת התקנון והיכרותך עם תנאי השימוש לשם הסדרת היחסים בינינו, שכן השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו ו/או במכשירי קצה, כפוף לתקנון תנאי השימוש באתר (להלן: "התקנון").

1.כללי

1.1. תקנון זה מנוסח בלשון זכר, יחיד, מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים, יחיד ורבים כאחד.

1.2. אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה.

1.3. הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.

1.4. תוקף התקנון- החל מרגע פרסומו באתר זה. עם זאת, שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי התקנון יחל מרגע פרסומו באתר זה.

1.5. משמעות התקנון- גלישה באתר ו/או כניסה אליו ו/או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה ולאמור בו, והם יחולו על כל פעולה שביצעת ותבצע באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לגלוש ו/או לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

1.6. כוחו הנורמטיבי של התקנון- בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש ביחסיה עם movinglifeblog.co.il

 

2.הגדרות

2.1. "גלישה באתר"- שימוש מכל סוג ומכל דרך קיימת ועתידית וביניהם באמצעות מחשב ו/או באמצעות טלפון סלולארי. עצם השימוש באתר ותכניו כפוף לתנאים המפורטים בתקנון האתר, ועצם הכניסה מעיד כי הגולש קרא בעיון את התקנון והבין את המשמעויות הישירות והעקיפות שבו והביע הסכמתו ואישור לאמור בתקנון זה.

2.2. "גולש"- כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, בין באם מדובר בלקוח ובין באם מדובר בספק ו/או כל הגדרה אחרת. המבצעים גלישה באתר כמוגדר בסעיף 2.1, בין אם לאחר שהסכימו לתנאי השימוש עם רישומם לאתר בחלונית ייעודית או לאחר אישור בפקס או במייל ובכל דרך אחרת וכן כל אדם שמבצע פעולת גלישה באתר.

2.3. movinglifeblog.co.il  – מופעל על ידי חברת "בית ונוי הוצאה לאור בע"מ" ואיריס מושלי ובבעלותה, לרבות חברות בשליטתה, חברות בת וחברות קשורות ולרבות מנהליהן, עובדיהן, בעלי מניותיהן ומי מטעמן.

2.4. "תוכן גולשים"- כולל כל תוכן מכל סוג שהוא לרבות כתבות, תמונות, סקירות, נתונים, סרטונים וכדומה.

מועבר, אנשי מקצוע ופרטיים לצורך הצגתו באתר כמוצרים שירותים, כתבות וכל דרך שהיא וכן תגובות, חוות דעת ודירוגים הניתנים על ידי משתמש הקצה.

2.5. "האתר"- בכל מקום בו צוין האתר בתקנון הזה, יש לפרש ככולל את בעלי השליטה בו, עובדיו, נושאי המשרה בו, חברות אם ובת וכל המעורבים בהפעלתו.

2.6. "מידע אישי/פרטים אישיים"- משמעו כל מידע מזהה של הגולש, לרבות שמו הפרטי ושם משפחות, מספר הטלפון הנייח והנייד, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מתחם אישי (Domain name) וכל מידע מזהה אחר.

3.הגבלות שימוש באתר

3.1. כל גולש מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי תקנון זה. על גולשים מתחת לגיל 18 לקרוא את התנאים המיוחדים החלים לגבי קטינים בסעיף 5 לתקנון.

3.2. movinglifeblog.co.il רשאית למנוע השתתפותו של כל גולש בכל אמצעי העומד לרשותה, בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה קצובה ובלתי קצובה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ללא חובה להסביר או לנמק החלטה זו. גולש אשר השתתפותו נמנעה כאמור, לא יהיה רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופה המניעה.

3.3. אין לבצע כל שימוש מסחרי שאינו אישי באתר ובכלל זה נאסר על הגולש לפרסם את כתובת האתר בכל אתר אינטרנט או בכל פרסום מסחרי מכל סוג שהוא, למטרת שימוש מסחרי, ללא רשות מפורשת בכתב של הנהלת האתר. ככל שברצונך לבצע באתר כל שימוש אחר, לרבות העלאת המוצרים, הצטרפות למדריך וכדומה, אנא פנה אל מערכת האתר. רק האתר והגולשים אשר קיבלו ממנו היתר מפורש, והם בלבד, רשאים להציב באתר מידע מסחרי.

3.4. כל המצוי באתר הוא רכושו הבלעדי של האתר. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של האתר.

3.5. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות בעיצובו, סימניו המסחריים, בין שרשומים ובין שלא, וכן כל פעולה אחרת, הינם זכותו הייחודית והבלעדית של האתר.

3.6. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי בכל אמצעי שהוא כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמת מהאתר.

3.7. כל המפר תקנון זה ישפה את האתר, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, הוצאה לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט שיגרמו כתוצאה מהפרה זו.

4.רישום לאתר ולשירותיו

4.1. הגולש אשר ייבחר להירשם לאתר, יתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שעתידים לשרתו בכל שימוש באתר. על הגולש החובה לשמור על סודיות סיסמתו. ייתכן והמערכת בכניסותייך העתידיות לאתר מאותו המחשב, תזהה באופן אוטומטי את שם המשתמש. פרטים על מדיניות הפרטיות של האתר מופיעים בפרק ב’ של התקנון. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. 

4.2. חלק השירותים באתר טעונים הרשמה, שבמסגרתה תתבקש למסור מידע אישי, לדוגמא גיל הגולש ודרכי התקשרות עמו ו/או יהיו כפופים לתנאים נוספים שאינם מפורטים בתקנון. הפרטים ימסו ביוזמת הגולש ובהסכמתו המלאה. עם זאת, ככל שלא ימסרו פרטים מסוימים הנדרשים לצורך קבלת השירות, לא יוכל הגולש לקבל את השירות המבוקש.

4.3. הפרטים שימסרו בעת הרשמה לשירותים ובהרשמה לאתר, יישמרו במאגר המידע של האתר ובמאגר החברה הקשורה. שמבקשים שלא האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה movinglifeblog.co.il או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעלו בהתאם להוראה שנמסרה לה.

4.4. חשיבות נכונות פרטי הגולש- ככל שהפרטים שנמסרו על ידי הגולש אינם נכונים, האתר שומר לעצמו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, למנוע מגולש גישה לאתר או לאסור עליו שימוש באתר ובשירותיו.

4.5 החברה רשאית אך לא חייבת, לחסום כל גישה שתחשב כבלתי מורשית לאתר לרבות גישה באמצעות מערכות ממוחשבות אוטומטיות. לגולש לא תהיה כל טענה שהיא בגין חוסר אפשרות מצידו לגשת לאתר, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, בין אם לפני רישומו לאתר ובין באם לאחר רישומו.

5.שימוש באתר על ידי קטינים (מתחת לגיל 18)

השימוש באתר מותר לקטין וזאת כל עוד לא מבוצעת על ידו פעולה האסורה על פי דין. אך השימוש לקטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. עצם השימוש באתר, כמוהו כהצהרה שההורה ו/או האפוטרופוס אישר את שימוש הקטין באתר, לאחר שקרא בעיון את תנאי תקנון זה. כאשר קטין משתמש באתר, האתר פטור מכל אחריות בקשר לכך ולא תהיינה לו כל תביעות, טענות או דרישת כלפי האתר.

6.עלות שימוש באתר

בשלב זה, השימוש לגולש באתר איננו כרוך בתשלום כלשהו. ואולם ההוצאה לאור או מי מטעמה, רשאים לשנות את תנאי השימוש וקביעת תשלום בגין השימוש באתר בכל עת שיחפצו בכך. ואולם ההוצאה לאור או מי מטעמה יעדכננו באמצעות האתר את העובדה כי תנאי השימוש ישתנו ו/או ייווצר חיוב בגין השימוש. אישור הגולש על כל הודעה כאמור שתימסר, תחשב כהסכמתו המלאה לשינוי תנאי השימוש בהתאם למופיע בהודעה. , אלא אם צוין במפורש ולאחר קבלת הסכמתו המפורשת לתשלום. ככל שהאתר יספק שירותים כלשהם בתשלום, אשר שיעוריהם ותנאיהם עשויים להשתנות מעת לעת, הם יפורטו בעת הרישום לשירות.

7.זכויות קנייניות.

7.1. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותיו הינם של האתר בלבד, או של צדדים שלישיים שהעניק להם האתר הרשאה מפורשת בכתב להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.

7.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר הינו הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, התמונות, הטקסטים וכל חומר הכלול בו. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של האתר.למרות זאת, האתר לא יהיה אחראית כלפי הגולש בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לו באתר.

7.3 יכול האתר לספק ללקוחות שונים במופיעים כספקים באתר, אפשרות גישה ישירה לאתר באופן שיוזנו נתונים באופן עצמאי על ידי אותם ספקים. הגם שלאתר אין ולא תהיה אחריות לגבי אותם תכנים, אין בכך כדי לפגוע בזכויות הקניין של האתר בנוגע לכל מידע המופיע בו וזכויות השימוש באותו מידע.

7.4 ספקים ו/או לקוחות ו/או כל גורם עסקי אחר מוגדר ביחסיו עם האתר ובין אלם לאו, מכל סוג ומין שהוא, בין באם הזינו מידע באופן עצמאי לאתר ובין אם באמצעות האתר, לא יוכלו לטעון לזכויות קניין ביחס לחומרים שיועלו לאתר והם מקנים זכויות אלו לאתר או מי מטעמו במלואן, כך שהאתר יוכל לעשות בהם כל שימוש שימצא לנכון וזאת אלא אם כן הגדירו זאת הצדדים אחרת בכתב.

7.5 האתר ו/או בעליו יהיו הבעלים הבלעדיים של כל מידע שנאסף באתר לרבות היקף השימוש בו, זהות המשתמשים בו, אופן השימוש בו ו/או כל מידע הנוגע לגלישה באתר ומסד הנתונים שייצבר ביחס לכך. האתר יהיה הבעלים הבלעדיים של מידע זה ויוכל לעשות כל שימוש במידע שיצטבר במסד הנתונים שייאסף באתר לרבות סיחור במידע או העברתו כלפי צדדים שלישיים, בין בתמורה ובין אם לאו. לאתר תהיה כל הזכות קניינית על המידע שנאסף מאופן השימוש באתר באופן מלא ובלעדי. לגולש לא תהיה כל התנגדות לאופן השימוש במידע זה ובעצם כניסתו לאתר והא מאשר את השימוש במידע זה.

8.העלאת תוכן גולשים ופרסומו על ידי האתר

8.1. כל זכות קניין רוחני מכל סוג שהוא בתכני הגולש (להלן: "תכני הגולש"), שייכת לגולש, בין אם האתר העלה בעבורו את החומר ובין אם העלה את החומר עצמאית, ולפיכך בטרם ייערך כל שימוש בתכני הגולש, יש לקבל את רשותו.

8.2. הגולש מעניק רישיון שאינו מוגבל בזמן לאתר, להעמדת התוכן לרשות הציבור וליתר הגולשים להשתמש בו, בהתאם לתנאי הסכם זה, בלא שהשימוש יזכה את הגולש בתשלום, אלא אם סוכם אחרת בהסכם נפרד.

8.3. כל תכני הגולש הינם בבעלותו ואחריותו הבלעדית של הגולש בין אם העלה אותם עצמאית ובין אם האתר ביצע שירות זה עבורו. כאמור, כבעל הזכויות בתוכן, הגולש הינו האחראי לאכיפת החוקים והרשאות השימוש ביחס לתוכן זה. העלאת תוכן לאתר תאפשר לאתר או מי מטעמו את השימוש המלא והבלתי מוגבל בתכנים שהועלו.

8.4. הגולש מצהיר ומתחייב כי הינו בעל הזכויות בתוכן או שקיבל הרשאות הנדרשות לצורך הפרסום והינו זכאי להעלות את התוכן לאתר. בנוסף, מצהיר הגולש כי אין בתכניו בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, בין היתר, אין בכך כדי להפר זכויות יוצרים ו/או סימון מסחר, גילוי סוד מסחרי, פגיעה בפרטיות, תועבה, פרסום לשון הרע, ותכנים מטעים ומזיקים.

8.5. הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן העלול לפגוע בתקנת הציבור שיש בו כדי לפגוע בזכויות אדם/גוף ורגשותיו, או תוכן פרסומי מטעה. הגולש מתחייב כי הבקרה על כך תיעשה על ידו ומטעמו ולא תהיה לו כל טענה כלפי האתר ככל שלא תבוצע בקרה כאמור. ככל שתבוצע בקרה בלתי מחייבת, מתחייב הגולש להתאים את התכנים המועלים לדרישות האתר.

8.6. כל תוכן המועבר מטעם חברות, אנשי מקצוע ופרטים אשר נועד להצגתו כמוצרים ושירותים באתר, יועבר לאישור האתר בטרם העלאתו לבחינת איכותו הטכנית בלבד, לביצוע עריכה ולהתאמה למבנה האתר, ואיך בכך כדי להטיל על האתר והנהלתו אחריות לבדוק את עמידתו בתנאי כל חוק שהוא. האמירויות לתוכן וטיבו תישאר של החברות ושל הגולשים.

8.7. האתר שומר לעצמו את הזכות הסירוב להעלאת התוכן ו/או לעריכתו ו/או הסרתו בדיעבד, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומבלי להודיע לגולש עובר להסרה על סיבותיה, ככל שהתכנים עלולים לפגוע לטעמו באתר ו/או בצד שלישי ו/או מפרים את התנאים בתקנון.

8.8. האתר רשאי לחסום ו/או לנתק ו/או להפסיק את השירותים באתר, כולם או חלקם, בכל עת ומכל סיבה שהיא. הגולש מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה כנגד הסתמכות על שירותי האתר.

8.9. כאשר גולש מבקש לפרסם באתר תוכן כלשהו, הוא מסכים כי האתר רשאי לפרסם את התוכן בכל דרך שתראה לו לנכון לפי שיקול דעתו הבלעדי. בקשת פרסום התוכן באתר מהווה וויתור על כל טענה מכל סוג שהוא כנגד האתר או הנהלתו בנוגע לאופן הפרסום, העמדתו באתר או כל שימוש אחר.

8.10.האתר רשאי לעשות שימוש בתכני הגולש לצורך יחסי ציבור וקידום האתר וכן הצגתו בכל אתר אחר עמו האתר נמצא בשיתוף פעולה מכל סוג שהוא.

8.11.האתר נוקט באמצעי זהירות סבירים לשמור את כל התכנים שבאתר, עם זאת במקרה של פגיעה מכל סוג שהוא בתכני הגולש, לרבות מחיקתם על ידי האתר, לא תחול כל אחריות על האתר והגולש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין התכנים שנמחקו ו/או בגין כל נזק אחר הנובע מכך.

8.12 הגולש יהיה אחראי כלפי האתר ביחס לכל תביעה ו/או הפרה שתוגש כנגדו ביחס לחומרים שיועלו באתר על ידי גולשים ו/או חברות. אלו ישפו את האתר בגין כל תביעה שתוגש כנגדו לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד או כל הוצאה אחרת שתיגרם לאתר וכן בגין כל פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין של האתר ו/או של מפעילו.

9.העדר אחריות האתר ו/או מי מטעמו

9.1.כללי- העדר אחריות האתר

9.1.1 לא יתפרש דבר בתקנון זה, בשום צורה ו/או אופן, כמטיל אחריות כלשהי על האתר ו/או מי מטעמו על פעולות שמשתמש ביצע באתר.

9.1.2 הגולש באתר אשר משתמש באתר בכל דרך שהיא, הכוללת הפעלת שירותים, אחסון וכדומה, מצהיר כי האתר אינו נושא באחריות והוא מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנאו הפועל מטעמה. הגולש פוטר ומשחרר את האתר ו/או מי מטעמו באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות לכל סוג נזק, אי נוחות, אבדן מכל סוג, עוגמת נפש, הפסד, הוצאות, פיצוי נזיקי מכל סוג שהוא וכדומה, שנגרמו במישרין ובעקיפין לרכוש ותוכן כל גולש שהוא או כל צד שלישי בשל שימוש בתכנים ובשרותי האתר.

9.1.3 הגולש מצהיר כי אין האתר ובעליו אחראיים לתוכן ו/או לזמינות השירותים באתר או לזמינות אתרים מקושרים ובכל מכשיר קצה בו הם מופיעים, וכי הוא פוטר את האתר ו/או מי מטעמו מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכובים, חוסר יכולת להשתמש באתר ובשירותיו ומחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה וכדומה, אף כאשר נודע לאתר על אפשרות של נזק פוטנציאלי או קיים.

9.1.4 הגולש מתחייב כי במידה ויפר זכויות על פי כל דין או הוראה מהוראות תקנון זה, האתר מסיר מעצמו אחריות והגולש יישא באחריות הבלעדית והמלאה לתביעה.

9.1.5 הגולש מתחייב לפצות ולשפות את האתר ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות הוצאות משפט שנגרמו או ייגרמו לאתר, הקשורים במישרין ו/או עקיפין לתכני הגולש, בין שהעלה אותם עצמאית ובין אם האתר ביצע שירות זה עבורו, וכן לפצות את האתר בגין כל פגיעה שתיגרם לשמו הטוב של האתר ו/או של מי מבעליו, ולהפרת הוראות תקנון זה או הוראות כל דין ופגיעה בצד שלישי כלשהו, וזאת ישירות לאחר דרישת האתר ובנוסף לזכויותיו על פי כל דין.

9.1.6 תכני הגולשים חשופים לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש ברשת אשר האתר אינו אחראי לאבטחתם, לכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לגולש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

9.1.7 האתר ו/או בעליו אינו אחראי לתגובות התכנים באתר או לשימוש שיעשו אחרים בתכני הגולשים כגון פגיעה בזכויות קניין רוחני.

9.1.8 האתר ו/או בעליו אינו אחראי לזמינות שירותי האתר או להתאמתם לצרכי הגולש ואינו מתחייב כי יפעלו כסדרם ללא הפרעות ו/או הפסקות ו/או טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר. האתר אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיה אחראי לכל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולש כתוצאה מכך.

9.1.9 האתר ו/או בעליו אינו נושא באחריות לכל סיוע ככל שהאתר ו/או מי מטעמו סייע לפנים משורת הדין בפתרון כל בעיה שהיא, ולא יתפרש כמטיל אחריות כלשהי על האתר ו/או מי מטעמו.

9.1.10 הנהלת האתר ו/או בעליו רשאים לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

9.2.העדר אחריות האתר לתכני צד ג’ והגולשים

9.2.1 למען הסר ספק ובנוסף לכל האמור בתקנון זה, מובהר כי לאתר  movinglifeblog.co.il אין כל אחריות לכל פרסום המתבצע על ידי צד שלישי, לרבות תוכנו, מהימנותו, דיוקו והשלכותיו וכלל השפעה על ציוד התוכנה ו/או החומרה של הגולשים.

9.2.2 האתר לא יישא בכל אחריות לתוכן והמידע שיפורסמו באתר. יובהר למען הסר ספק, כי האתר אינו מביע תמיכה, מעודד, מסכים או נותן חסות במפורש ו/או במכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כמו כן, האתר אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעה לגבי נכונות ו/או דיוק ו/או רמת איכות התכנים של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתר מטעם הגולשים וצדדים שלישיים.

9.2.3 כל הסתמכות המשתמש על כל תוכן, מידע, תמונות, פרסומות, מוצרים, סרטונים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר זה ובאתרים אליהם ישנה אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגים ומפורסמים שם, נעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של הגולש ועל אחריות הבלעדית. האתר אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש באתר צד ג’ וההסתמכות עליו.

9.2.4 האתר /או בעליו אינו מתחייב כי הקישורים אליהם מפנים באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. על אף קיומו של קישור באתר movinglifeblog.co.il לא יישא באחריות על תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו לעניין הפרת זכויות ו/או חובות מכל סוג. האתר אינו אחראי לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל צד ג’ אליו מפנה הלינק ועל הגולש לבחון זאת באופן פרטני עם כניסתו לאתר המקושר. עצם הקישור אינו מהווה עידוד, אישור או המלצה מטעם האתר לשימוש בתכני צד ג’.

9.3.העדר אחריות האתר לעסקאות עם צד ג’ ובין קהילת הגולשים

9.3.1 עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור ממנו, אינה כוללת את האתר כצד לעסקה, ותסוכם ישירות בין הגולשים הנוגעים לדבר.

9.3.2 האתר אינו צד לכל עסקה כזו, והוא לא יישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו באתר או באתרים אליהם הגיעו הגולשים באמצעות קישורים מהאתר ולרכישות שיבוצעו בעקבות כך.

10.תלונות בנוגע לתוכן

10.1. בכל סוגיה הנוגעות לתוכן ושימוש באתר, יש לפנות ל movinglifeblog.co.il. בעמוד צור קשר לצורך הגשת תלונה בנוגע לתכנים. יש לציין בפנייה- קישור (לינק) למיקום המדויק בו מופיע התוכן האמור וכן לציין פרטים מדויקים ליצירת קשר.

10.2.על אף שהאתר ישתדל לטפל בבעיה בהקדם האפשרי, הוא אינו מתחייב למועד גמר הטיפול בשל הצורך לבחון את הסוגייה לעומקה ולברר עם כל הנוגעים בדבר. גם הפניית התלונה למעלה התכנים באתר שהנו צד שלישי תחשב כטיפול מלא ומקיף באותה תלונה.

11.המחאת זכויות

בית ונוי הוצאה לאור בע"מ או איריס מושלי רשאי להמחות ו/או להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תקנון זה, כולן או חלקן, לרבות באמצעות מתן רישיונות ו/או רישיונות משנה, לצדדים שלישיים מבלי מחויבות מצדו למתן הודעה מראש לגולשים.

12.הדין החל וסמכות שיפוט

על תקנון ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה או לשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בקריות ו/או במחוז חיפה.

ב.מדיניות הפרטיות

  1. השימוש באתר מהווה, מעבר לכל הסכמה אשר ניתנה ו/או תינתן על ידי הגולש בדרך אחרת, הסכמתו לקבל ניוזלטר ו/או חומר פרסומי ו/או כל חומר אחר מהאתר בין אם תוכן שהוכן על ידי האתר ובין אם חומר שקיבל לצורך משלוח מדי מפרסמים ו/או גולשים אחרים בכפוף לזכות הגולש להודיע על רצונו בכל עת, להפסיק לקבל חומר אמור, על ידי הודעה לאתר בצור קשר. האתר רשאי להעביר את הפרטים האישיים לכל גורם שלישי המעורב בהכנת החומר המפורט לעיל.
  2. האתר ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של הגולש לצדדים שלישיים, אך הגולש נותן הסכמתו לאתר לחשוף את פרטיו האישיים וכל מידע אחר, ככל שיהיה מחויב לעשות כן על פי כל דין ו/או צו שיפוטי ו/או ככל שיתעוררו הליכים משפטים בין האתר לגולש ו/או ככל שיעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים כלשהם בגין פעולות שביצע הגולש באתר ו/או הפרת הגולש הוראת מהוראות תקנון זה ו/או בכל מקרה כי האתר יהיה סבור בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, כי הדבר נחוץ לצורך מניעת כל נזק לאתר לגולשיו ולצד ג’ ו/או בעת מיזוג האתר כולו או חלקו עם צד שלישי ו/או העברת פעילות האתר כולה או חלקה לצד שלישי ו/או בעת המחאת האתר את זכויותיו כולן או חלקן לצד שלישי.
  3. האתר רשאי להשתמש בפרטי הגולש שימסור באתר ובכל מידע שיאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך יצירת קשר עם הגולש ו/או שיפור ושמירה על איכות השירותים ותקינותם ו/או עריכת בקרה ופיקוח ו/או לצרכי סקרים, פרסום מפולח וניתוח סטטיסטי ו/או שיפור השירות ועיצוב האתר.
  4. עצם הגלישה באתר והשימוש בשירותיו מהווים הסכמה מצד הגולש לכך שהאתר יוכל לבצע מעקב ובחינה של דפוסי הגלישה והפעולות המבוצעות על ידי הגולשים בכל אמצעי מעקב טכנולוגי וביניהם גם השימוש ב”עוגיות”.
  5. האתר יוכל לעשות כל שימוש במידע שעולה מהגולש באתר לרבות אופן השימוש באתר ובתכנים שבו וזאת לרבות מכירתו ו/או העברתו לצדדים שלישיים. לאתר תהיה זכות קניינית על המידע שנאסף מאופן השימוש באתר באופן מלא ובלעדי. לגולש לא תהיה כל התנגדות לאופן השימוש במידע זה.

ג.הצהרת והתחייבות גולשים המעלים חומרים לאתר

  1. הגולש מצהיר כי קרא את התקנון היטב ו/או ניתנה לו האפשרות לעשות כן ומתחייב לפעול בהתאם לתנאי תקנון המפורט לעיל והתנאים שיובאו להלן:

א. הגולש מתחייב כי לא יעלה תוכן שיש בפרסומו עילת תביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד ג’ כלשהו או לאתר עצמו.

ב. הגולש מתחייב כי לא יעלה תוכן שיש בהעלאתו או פרסומו משום פגיעה בקניין רוחני של צד ג’ כלשהו, כולל זכויות יוצרים, סמני מסחר, שמות מסחר, מדגמים, פטנטים, זכויות מבצעים וכדומה.

ג. הגולש מתחייב כי לא יעלה תוכן שיש בו פגיעה בזכויות צד ג’, כולל סודות מסחריים, הפרת זכויות חוזיות, הפרת חובת אמון, עוולות מסחריות וכדומה.

ד. הגולש מתחייב כי לא יכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעותו בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981.

ה. הגולש מתחייב לא להעלות תוכן שהוא שקרי, מטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו

ו. הגולש מתחייב לא להפנות לכל קישור(Link)או לתת כל הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי תקנון זה.

ז. הגולש מסכים לכל הפעולות מצד האתר ו/או בעליו המצוינות בתקנון

הצטרפות לקהילה לזוז על החיים

רוצה להיות חלק מקהילת "לזוז על החיים" ולקבל עדכונים ראשונים על טיפים, תובנות והשראה איך לחיות את החיים הטובים ביותר? מלאו את הפרטים והצטרפו לניוזלטר שלנו.

* בדיוק כמוכם לא אוהבים ספאם – מבטיחים לעדכן רק בדברים מעניינים
ברוכים הבאים לבלוג שלי, נקודת מפגש שבה אני משתפת אתכם במסע שלי בעולמות התזונה הבריאות הפיתוח האישי והיזמות.
כאן אני משתפת בתובנות ובידע שרכשתי דרך מסעי האישי, מתוך לימודים מגוונים בתחומים רבים, ומתוך נקודות חשובות שלמדתי ממגוון ספרים שקראתי.
חשוב לציין שהתוכן בבלוג זה אינו מהווה המלצה לשימוש אישי. כל אדם הוא ייחודי ומה שמתאים לי אינו בהכרח יתאים לכולם.
לכן כל קורא מוזמן להתייחס לתוכן באחריות ובהתאמה אישית , להיוועץ במומחים בתחום הרלוונטי לפני שימוש או יישום של כל רעיון או טיפ.
דילוג לתוכן